Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Ξεκινάει η ανάπλαση της πλατείας του Αγίου Αρσενίου Νάξου (VIDEO)Το δρόμο για την υλοποίηση του, πήρε το έργο της ανάπλασης της πλατείας του Αγίου Αρσενίου Νάξου, θέμα που απασχολούσε ιδιαίτερα τους κατοίκους του χωριού.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάπλαση θα γίνει όπως επιθυμούσαν οι κάτοικοι, αφού ήταν ένα από τα θέματα που είχαν τεθεί στη Λαϊκή Συνέλευση που είχε γίνει στο χωριό το Μάρτιο, παρουσία του δημάρχου. Ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου βάση της μελέτης ανέρχεται σε 39.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η τεχνική μελέτη του έργου

Στην παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η διαμόρφωση – ανακατασκευή με προβλήματα συνεχών αποκαταστάσεων του καταστρώματος του κεντρικού δρόμου από κυβόλιθους, στον οικισμό Αγίου Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, το οποίο απαιτήθηκε από τη Δημοτική Κοινότητα, αφού πρόκειται για φθαρμένο οδόστρωμα, το οποίο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους στην ασφάλεια των διερχόμενων. Σκοπός των επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη και ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού σε κάθε περίπτωση

Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι παρακάτω:

α) Θα γίνει αποξήλωση του υφιστάμενου καταστρώματος από κυβόλιθους του δρόμου, καθ’ όλο το μήκος και πλάτος του τμήματος που θα αποκατασταθεί, συνολικού εμβαδού περίπου 540,0μ2. Η αποξήλωση των κυβόλιθων καθώς και το κονίαμα στρώσεως τους θα γίνει με αυτοκινούμενο φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB) ή αερόσφυρων. Οι εργασίες θα εκτελούνται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυσμένων κυβόλιθων κατά την αποξήλωση και να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, αλλά και λόγω των δικτύων ΟΚΩ που είναι τοποθετημένα στο τμήμα αυτό του δρόμου. Η εξαγωγή των ακέραιων κυβόλιθων να είναι σε ποσοστό άνω του 70% στο σύνολο του καταστρώματος. Θα γίνει καθαρισμός των ακέραιων κυβόλιθων από το κονίαμα, θα συγκεντρωθούν και θα στοιβαχτούν σε παλέτες και θα μεταφερθούν για αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, ενώ η μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης θα γίνει σε κατάλληλο χώρο διάθεσης. Θα ακολουθήσουν κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης και ισοπέδωσης, της επιφάνειας έδρασης, καθ’ όλο το μήκος και πλάτος του δρόμου έως να φτάσει στην παλιά υφιστάμενη τσιμεντόστρωση.

β) Θα γίνει επίσης καθαίρεση των μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ράμπες, κλπ), καθώς και των δύο ζαρντινιερών που βρίσκονται στο κατάστρωμα του υφιστάμενου πεζοδρομίου.

γ) Μετά τις εργασίες αποξηλώσεων και καθαιρέσεων, θα γίνουν οι πλακοστρώσεις. Πρώτα θα δημιουργηθούν περιμετρικά και ενδιάμεσα, σε προβλεπόμενες από την μελέτη διάταξη, ισομεγέθης λωρίδες (βλ. σχέδια), από αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες (το χρώμα θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία), τυποποιημένων διαστάσεων 40 χ 40 cm, ελάχιστου πάχους 3 εκ, στις θέσεις και με διαστάσεις που φαίνονται στα συνημμένα σχέδια της μελέτης.

Στο υπόλοιπο τμήμα θα γίνει πλακόστρωση από ντόπιες χονδρόπλακες ή άλλες αντίστοιχων προδιαγραφών, εφόσον, δεν καλύπτεται από εγχώρια παραγωγή και πάντα μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας. Η απόχρωση των πλακών θα είναι καφέ χρώματος (αντίστοιχου χρώματος έχουν τοποθετηθεί στην πλατεία του οικισμού Αγίων Αποστόλων Μελάνων), ακανόνιστου σχήματος, ελάχιστου πάχους 5 εκ.

Όλες οι πλακοστρώσεις θα γίνουν πάνω στην παλιά υφιστάμενη τσιμεντοστρωμένη επιφάνεια του δρόμου, η οποία θα αποκαλυφθεί μετά την αποξήλωση των κυβόλιθων. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο αποσαθρωμένο τμήμα στην επιφάνεια της παλιάς τσιμεντόστρωσης, θα προηγηθεί καθαίρεση της επιφάνειας του αόπλου και κατεστραμμένου σκυροδέματος του δρόμου, θα διαμορφωθεί κατάλληλα ομαλή κλίση της επιφάνειάς του και στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί με νέο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ.

Η στάθμη της πλακόστρωσης, στα σημεία που εφάπτεται με τις παρακείμενες στο δρόμο ιδιοκτησίες, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνάει την παλαιά στάθμη των κυβόλιθων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην διατήρηση, κατά την τελική στρώση της πλακόστρωσης, των υφιστάμενων γεωμετρικών στοιχείων (υψόμετρα, κλίσεις κλπ) του οδοστρώματος.  

Κατά την κατασκευή της πλακόστρωσης θα διαμορφωθούν κατάλληλα οι κλίσεις για την απρόσκοπτη απορροή των όμβριων υδάτων.

δ) προβλέπεται η επανατοποθέτηση των υφιστάμενων φρεατίων στη νέα στάθμη του οδοστρώματος.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι αυτές που περιγράφονται παραπάνω. Δεν θα γίνει κανενός είδους μπάζωμα χειμάρρου ή ρέματος. Δεν θα εγκατασταθεί λατομείο αδρανών υλικών ή δανειοθαλάμου στην περιοχή του έργου. Θα απομακρυνθούν άμεσα, μετά το πέρας του έργου όλα τα μπάζα, τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά και θα αποκατασταθούν οι χώροι. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και θα γίνει αποκατάσταση, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δεν θίγονται δασικές ή αρχαιολογικές εκτάσεις. Τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο.
Δείτε τι είχε συζητηθεί στη Λαϊκή Συνέλευση Αγίου Αρσενίου για το θέμα:ΠΗΓΗ